Chính sách thanh toán

  • Chính sách thanh toán

    18/03/2019

    Quy định chính sách thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện, cung cấp dựa trên các chính sách sau: [ Xem thêm]