Giống lúa thuần TBR225 do Trạm khuyến nông huyện và Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình lựa chọn và tổ chức gieo trồng từ trung tuần tháng 2/2015. Sau 128 ngày chăm sóc giống lúa thuần TBR225 cây lúa phát triển tốt, đến nay đã cho thu hoạch. Đây là 1 giống có thời gian sinh trưởng ngắn hơn so với giống địa phương. Khả năng đẻ nhánh tốt, thời gian đẻ nhánh gọn và tập trung, số dảnh hữu hiệu cao, bộ lá xanh vàng, cứng cây, màu sắc lá xanh bền đến cuối vụ, bông to, dài, nhiều hạt, hạt dài, vỏ chấu mỏng gạo chiếm 72%. Qua cân thử lúa trên 4m2 đạt 5,5kg. Ước tính năng suất giống lúa thuần TBR 225 cao hơn so với giống lúa tẻ khác và nếp 87, nếu tính theo giá thị trường tại thời điểm này thì lài hơn là 4.360.000 đồng/ha. Qua hội thảo cho thấy, giống lúa giống lúa TBR225 phù hợp với điều kiện thời tiết, đất đai ở địa phương. Có thể nhân rộng diện tích trong các vụ tới.
 
 Hội thảo đầu bờ giống lúa TBR 225
Hội thảo là cơ hội để nông dân trao đổi kinh nghiệm, chuyển trao khoa học kỹ thuật gieo trồng, lựa chọn giống lúa mới phù hợp vào thâm canh tăng vụ,  nâng cao năng suất, hiệu quả trên 1 ha canh tác./.