1-(1).jpg

giong-lua-bc15-khang-đao-on-(1).jpg

2-(1).jpg

3.jpg

Nguồn:
http://thanhphoyenbai.yenbai.gov.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong/?UserKey=Hoi-thao-tong-ket-mo-hinh-trinh-dien-giong-lua-thuan-BC15-khang-dao-on-tai-xa-Van-Phu