1.jpg
Giong-lua-TBR279.jpg


2.jpg
Giong-lua-thuan-chat-luong-TBR279-trong-tai-HTX-DV-NN-Nhan-Ly-xa-Phu-Xuan-(Binh-Xuyen)-vu-Xuan-2019.jpg


3.jpg
4.jpg
Nguồn:
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/tinsanxuat/pages/trong-trot.aspx?ItemID=34771