THÔNG BÁO
V/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed năm 2024


 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 03/4/2024

2. Thời gian Đại hội: 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2024 (Thứ Bảy)

3. Địa điểm: Khách sạn Selegend, Tòa nhà ThaiBinh Seed, số 36, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của HĐQT về KQ SXKD đầu tư năm 2023, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024
- Báo cáo BKS trình ĐHĐCĐ
- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2023
- Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Dự kiến quỹ tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS
- Tờ trình xin biểu quyết lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

5. Thành phần tham dự:
- HĐQT, Ban TGĐ, BKS, Kế toán trưởng ThaiBinh Seed
- Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ThaiBinh Seed theo danh sách chốt ngày 03/4/2024

Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự: Để Đại hội tổ chức thành công, kính đề nghị Quý cổ đông dự họp (hoặc được ủy quyên dự họp) gửi giấy xác nhận dự họp (Hoặc giấy ủy quyên dự họp) cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày 24/4/2024 (mẫu đính kèm phía dưới).

Địa chỉ gửi: 
- Theo đường bưu điện hoặc trực tiếp: Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed - số 36 - phố Quang Trung - thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình
- Hoặc gửi Email: phongketoan@thaibinhseed.vn

Lưu ý:
- Khi dự họp Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang theo CMTND/CCCD hoặc hộ chiếu
- Trường hợp gửi email đề nghị mang theo bản gốc giấy ủy quyền khi dự họp
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo./. 

File đính kèm
Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông năm 2024
Xác nhận dự họp và ủy quyền 2024