1. Nguồn gốc: CNR36 là giống lúa lai 3 dòng do trường đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên Trung Quốc lai tạo, được công nhận là giống Quốc gia năm 2006.
2. Đặc tính giống: Thời gian sinh trưởng ở Miền Bắc: Vụ Xuân 125 - 133 ngày. Thích ứng rộng, chịu thâm canh.
Chiều cao cây 110 - 115 cm, cứng cây, chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe, gọn khóm; lá đòng thẳng, xanh đậm; hạt dài, mỏ tím, xếp sít, khối lượng 1000 hạt 26 - 27 gam.
Kháng đạo ôn khá, nhiễm bạc lá trung bình đến nặng.
Năng suất trung bình 70 - 80 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 85 - 95 tạ/ha.
Chất lượng gạo khá.

CNR36-X06-(3).jpgCNR36-CHUAN-X05.jpg

CNR36-VQuiKX-X06.jpg

CNR36VX06-tai-Thai-Binh.JPG