1. Nguồn gốc:


Nhị ưu 838 là giống lúa lai 3 dòng của Trung Quốc. Nhập vào Việt Nam từ năm 1995.
 

2. Đặc điểm chủ yếu:


Thời gian sinh trưởng ở miền Bắc: Vụ Xuân 125 - 130 ngày, vụ Mùa: 105 - 110 ngày;  Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân 110 - 115 ngày, vụ Hè Thu 100 - 105 ngày.

Chịu thâm canh, thích ứng rộng.

Chiều cao cây 115 - 120 cm, cứng cây, chống đổ tốt, đẻ nhánh khá, dạng hình khá đẹp, lá đòng đứng; hạt bầu, khối lượng 1000 hạt 28 - 29 gam.

Chịu rét khá; kháng đạo ôn, nhiễm bạc lá trung bình đến nặng.

Năng suất trung bình 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 80 - 85 tạ/ha.

Chất lượng gạo trung bình.