Trong năm 2016, mặc dù tình hình hoạt động của ThaiBinh Seed gặp nhiều khó khăn song với sự hỗ trợ, đồng hành của các cổ đông, sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và CBNV, Công ty đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận đặt ra.

17620206_752524131591631_968087910081019259_o.jpg

Ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQt - TGĐ


Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng đạt 116% KH; LNST đạt 184,9% KH, chia cổ tức ở mức 300%, thu nhập BQ người lao động đạt 10,35 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, các hoạt động khác như thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu, lễ kỷ niệm 45 năm thành lập công ty và ra mắt thương hiệu gạo Niêu Vàng… đều đạt các chỉ tiêu đề ra.

Năm 2017, Đại hội đã nhất trí đặt kế hoạch doanh thu thuần 500 tỷ đồng, LNTT 50 tỷ đồng, thu nhập bình quân 10,5 triệu đồng/tháng.
17622122_752524121591632_3675027103265981409_o-(1).jpg
 

17636913_752524284924949_7370605173868447018_o.jpg