THÔNG BÁO
V/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed
 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/4/2023
2. Thời gian Đại hội: 7h30 ngày 28 tháng 04 năm 2023.
3. Địa điểm: Hội trường tầng 4 – Khách sạn Selegend, Toà nhà ThaiBinh Seed, số 36 Quang Trung, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của HĐQT về KQ SXKD đầu tư nhiệm kỳ 2018-2022, kế hoạch SXKD và đầu tư nhiệm kỳ 2023-2028 và năm 2023
- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2022
- Báo cáo BKS trình ĐHĐCĐ
- Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Dự kiến quỹ tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS
- Tờ trình biểu quyết phê duyệt thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và xin biểu quyết lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ
- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thông qua các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
5. Thành phần tham dự:
- HĐQT, Ban điều hành, BKS, Kế toán trưởng ThaiBinh Seed.
- Các cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần ThaiBinh Seed theo danh sách chốt ngày 02/4/2023.
Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự: Để Đại hội tổ chức thành công, kính đề nghị Quý cổ đông dự họp (hoặc được ủy quyền dự họp) gửi giấy xác nhận dự họp (Hoặc giấy ủy quyền dự họp) cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày 25/04/2023 (có mẫu kèm theo thông báo này).
Địa chỉ gửi:
- Theo đường bưu điện hoặc trực tiếp: Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed - thôn Quyến - xã Vũ Chính - thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình.
- Hoặc gửi Fax: 02273.837639         Gửi Email: phongketoan@thaibinhseed.vn
Lưu ý:
- Khi dự họp Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang theo CMTND/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Trường hợp fax, mail đề nghị mang theo bản gốc giấy ủy quyền khi dự họp.
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.
Trân trọng thông báo./.
 
 File đính kèm
Thông báo vv chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023.pdf
Xác nhận dự họp và Ủy quyền 2023.docx