THÔNG BÁO
V/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed năm 2019
 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/4/2019
2. Thời gian Đại hội: 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2019.
3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Tập đoàn ThaiBinh Seed - thôn Quyến - xã Vũ Chính - thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình.
4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của HĐQT về KQ SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD và đầu tư 2019
- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018.
- Báo cáo BKS trình ĐHCĐ.
- Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Dự kiến quỹ tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.
- Thông qua các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
5. Thành phần tham dự:
- HĐQT, Ban điều hành, BKS, Kế toán trưởng ThaiBinh Seed.
- Các cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần ThaiBinh Seed theo danh sách chốt ngày 15/4/2019.

Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự: Để Đại hội tổ chức thành công, kính đề nghị Quý cổ đông dự họp (hoặc được ủy quyền dự họp) gửi giấy xác nhận dự họp (Hoặc giấy ủy quyền dự họp) cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày 23/4/2019 (có mẫu kèm theo thông báo này).
Địa chỉ gửi:
- Theo đường bưu điện hoặc trực tiếp: Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed - thôn Quyến - xã Vũ Chính - thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình.
- Hoặc gửi Fax: 02273.837639         Gửi Email: phongketoan@thaibinhseed.vn

Lưu ý:
- Khi dự họp Quý cổ đông vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu.
- Trường hợp fax, mail đề nghị mang theo bản gốc giấy ủy quyền khi dự họp.
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.
Trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
1. Thông báo tổ chức
2. Xác nhận họp và ủy quyền