THÔNG BÁO
V/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình năm 2018
 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 25/4/2018
2. Thời gian Đại hội: 7h30 ngày 05 tháng 5 năm 2018.
3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Nhà máy chế biến hạt giống Vũ Chính - xã Vũ Chính - thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình.
4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của HĐQT về KQ SXKD nhiệm kỳ 2013-2017 và năm 2017, kế hoạch SXKD và đầu tư 2018-2023.
- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017.
- Báo cáo BKS trình ĐHCĐ.
- Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Dự kiến quỹ tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình đổi tên Công ty.
- Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.
- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
- Thông qua các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
5. Thành phần tham dự:
- HĐQT, Ban điều hành, BKS, Kế toán trưởng ThaiBinh Seed.
- Các cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần ThaiBinh Seed theo danh sách chốt ngày 25/4/2018.
Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự: Để Đại hội tổ chức thành công, kính đề nghị Quý cổ đông dự họp (hoặc được ủy quyền dự họp) gửi giấy xác nhận dự họp (Hoặc giấy ủy quyền dự họp) cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày 03/5/2018 (có mẫu kèm theo thông báo này).
Địa chỉ gửi:
- Theo đường bưu điện hoặc trực tiếp: Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình - Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Hoặc gửi Fax: 02273.837639          Gửi Email: phongketoan@thaibinhseed.vn
Lưu ý:
- Khi dự họp Quý cổ đông vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu.
- Trường hợp fax, mail đề nghị mang theo bản gốc giấy ủy quyền khi dự họp.
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.
Trân trọng thông báo./.


File đính kèm:
1.  THONG-BAO-(1).pdf
2. GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP