Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình sửa đổi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018. Trong nhiệm kỳ của mình, các thành viên HĐQT, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, đưa ThaiBinh Seed đạt được nhiều kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình, Nhiệm kỳ (2013 - 2018) của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình kết thúc vào năm 2018. Để chuẩn bị cho việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên:
1.1 Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và phải là người nắm giữ ít nhất 1% cổ phần của ThaiBinh Seed.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
1.2 Ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của ThaiBinh Seed và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của ThaiBinh Seed.
- Nếu là ứng viên trưởng Ban kiểm soát phải là người nắm giữ ít nhất 1% cổ phần của ThaiBinh Seed.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
2. Thủ tục đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS:
2.1 Quyền đề cử, ứng cử:
2.1.1 Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:
- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử năm (05) ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty.
2.1.2 Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:
- Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng cử viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử năm (05) ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.
2.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS cho Công ty. Hồ sơ gồm:
a) Đơn ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình theo mẫu gửi kèm theo thông báo này hoặc tại trang thông tin điện tử: www.thaibinhseed.vn
b) Sơ yếu lý lịch của các ứng viên có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương theo mẫu gửi kèm thông báo này hoặc tại trang thông tin điện tử: www.thaibinhseed.vn
2.3 Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:
Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình phải gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất vào ngày 20/04/2018 theo địa chỉ:
Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình.
Địa chỉ: Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch HĐQT ThaiBinh Seed
SĐT: 0913.295770

Vui lòng xem thông báo chi tiết về nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS; hướng dẫn hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử; sơ yếu lý lịch ứng viên; thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ trong tài liệu sau :

1.Thông báo về việc ứng cử, đề cử HĐQT, BKS

2. Đơn đề cử BKS
3. Đơn đề cử HĐQT
4. Đơn ứng cử BKS
5. Đơn ứng cử HĐQT
6. Sơ yếu lý lịch ứng viên


Trân trọng thông báo./.